Economy

Economy levels
Eco (0-5k)
Force (5-10k)
Semi buy (10-20k)
Full buy (20+k)
Win rate
-
Rounds
0
Win rate
-
Rounds
0
Win rate
-
Rounds
0
Win rate
-
Rounds
0
Win rate
-
Rounds
0
Win rate
-
Rounds
0
Win rate
-
Rounds
0
Win rate
-
Rounds
0